Първа възрастова група

   В първа възрастова група са децата на три-четири годишна възраст.

Втора възрастова група

Във втора възрастова група са децата на четири-пет годишна възраст.

Подготвителни групи

Подготвителните групи са: Трета ПГ – 5-6 годишни деца; Четвърта ПГ – 6-7 годишни деца.

Информация за нас

Детска градина „Ралица“ е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас. Организацията на предучилищното образование е целодневна.