За Нас

Информация

„Никой друг не можеш да научиш, можеш само да му помогнеш да намери знанието в себе си.“                        /Галилео Галилей/

Нашият основен принцип

  • Качество на образованието – качество на преподаване, финансиране, квалификация на педагогическите специалисти и съвременно оборудване;
  • Активно партньорство между всички участници в образователния процес – учители, родители, общинско ръководство, РУО, синдикати и неправителствени организации;
  • Отвореност – гъвкавост на образователната система;
  • Равен достъп до образователната система с оглед на интеграция на всички групи в неравностойно положение

Нашата визия

Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.

Детето, неговото здраве, щастие, благоденствие, права и интереси.

Детството като ценност.

Детската игра като уникална човешка дейност.

Професионализмът и знанието в институцията.

Нашата педагогическа философия

  • Преподаването – призвание, мисия, голяма отговорност;
  • Децата, с техните права и равен достъп до образование, център на образователния процес;
  • Основна задача – формиране позитивно отношение към ученето да напътстваме техните търсения, да стимулираме развитието на индивидуалните възможности на всяко дете, да му помагаме и да го насърчаваме;
  • Заедно със семейството да подготвим децата за живота, да ги запознаем със заобикалящия ги свят, да ги направим по-успешни и да ги мотивираме да бъдат търсещи и отговорни граждани;
  • Стимулиране на добрия учител – новатор, защото умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Приветстваме иновацията като неизбежен процес в образованието. Ние изслушваме, уважаваме мнението им и се радваме на техните успехи.